REKLAMA

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. odda w dzierżawę bacówkę w Cisnej

Data dodania: 2022-04-28 12:30:28
#ID: 35609


Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.
z o.o.z siedzibą w Sanokuul. Mickiewicza 2938- 500 Sanok zaprasza
do składania podań - ofertna
dzierżawę obiektu w Cisnej Sanok,
28 kwietnia 2022r.  1.    
Przedmiotem
dzierżawy jest nieruchomość położona w Cisnej, składająca się z działekewidencyjnych
o numerach:·      
124/1 i 124/2 o powierzchni 0,2522 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Lesku IV Wydział KsiągWieczystych
prowadzi księgę KS1E/00027818/9,·      
382/2 i 395/2 o powierzchni 0,2032 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Lesku IV Wydział KsiągWieczystych
prowadzi księgę KS1E/00033960/4. Ww. nieruchomość
zabudowana jest Bacówką oraz budynkiem gospodarczo-sezonowym. Nieruchomość posiada 47 miejsc
noclegowych, z czego 32 całorocznych (w Bacówce) a 15 sezonowych (w
budynku gospodarczo-sezonowym). Całkowita powierzchnia Bacówki to 282,17m2 z czego 203,22m2
to powierzchnia powyżej 2,20 m.
Powierzchnia
budynku sezonowego to 75,00m2 z czego 60 m to powierzchnia powyżej 2,20 m. Ww. budynki położone są na terenie o łącznej
powierzchni 0.4554ha. W Bacówce znajdują
się następujące instalacje:·      
c.o. (opalane suchym drewnem),·      
c.w.u.,·      
wod-kan. kanalizacja ściekowa podłączona z kolektorem
sanitarnym do kanalizacji gminnej,·      
odgromowa,·      
elektryczna,·      
solarna,·      
teletechniczna.Do obiektu
doprowadzona jest woda pod własnym ciśnieniem ze studni kopanej. W budynku
sezonowym znajdują się następujące instalacje:·      
c.w.u.,·      
wod-kan. kanalizacja ściekowa podłączona z kolektorem
sanitarnym do kanalizacji gminnej,·      
odgromowa,·      
elektryczna,·      
woda pod własnym ciśnieniem ze studni kopanej. 2.    
Oferta
powinna zawierać:·      
dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko
Oferenta będącego osobą fizyczną, dokładny adres,·      
datę sporządzenia oferty,·      
propozycję czynszu netto za w wysokości minimum 96.250,00
złotych rocznie,·      
określenie planowanej działalności w oparciu o
dzierżawioną nieruchomość,·      
referencje lub inne dokumenty potwierdzające
doświadczenie (związek z prowadzoną działalnością gastronomiczną/hotelarską),·      
odpis z KRS lub CEiDG wystawione nie wcześniej
niż na trzy miesiące przed złożoną ofertą, lub w przypadku nieprowadzenia
aktualnie działalności oświadczenie o gotowości zarejestrowania działalności
przed podpisaniem umowy,·      
przed terminem podpisania umowy Oferent
zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o
niezaleganiu z płatnościami,·      
opis dotychczasowej działalności w branży
hotelarsko-turystycznej/gastronomicznej,·      
zapewnienie o gotowości złożenia w dniu
podpisania umowy dzierżawy notarialnego oświadczenia o poddaniu się na rzecz Wydzierżawiającego
egzekucji stosownie do zapisów art.777 § 1KPC co do wydania przedmiotu
dzierżawy oraz zapłaty czynszu dzierżawnego w przypadku zalegania z jego
zapłatą (koszty aktu notarialnego ponosi Dzierżawca). 3.    
Oferty należy składać drogą mailową do dnia 28 czerwca
2022 r. do godziny 10:00 na adres: eksploatacja@bieszczadypttk.pl4.    
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 14 dni
od daty wyboru Dzierżawcy. Nie przystąpienie przez oferenta, którego oferta
wygrała konkurs do podpisania umowy w ww. terminie upoważnia Organizatora do
odstąpienia od zawarcia umowy.5.    
Termin przejęcia obiektu nastąpi w dniu 01.10.2022
r.6.    
Czynsz dzierżawny obciążony będzie podatkiem VAT
i płatny w uzgodnionych umową ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego.7.    
Czynsz netto na rok 2023 i lata następne
podlegać będzie waloryzacji raz do roku zgodnie z rocznym wskaźnikiem
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS za rok
poprzedni.8.    
Kwota czynszu powiększona będzie o wzrost
rocznej kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie i
innych danin związanych z nieruchomością w przypadku ich wprowadzenia.9.    
Na czas obowiązywania Umowy dzierżawy Dzierżawca
zobowiązany jest do wpłacenia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia gotówkowego
w wysokości 30.000 złotych oraz złożenia weksla in blanco, stanowiących
zabezpieczenie z tytułu płatności czynszu dzierżawnego, opłat eksploatacyjnych
oraz innych należności wynikających z zawartej umowy a w szczególności ewentualnych
roszczeń Wydzierżawiającego o naprawienie szkód w przedmiocie dzierżawy. Zabezpieczenie
gotówkowe winno być wpłacone na konto Wydzierżawiającego.10.  
Czasokres zawarcia umowy – 5 lat; umowa zawarta
zostanie na czas określony. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu
dzierżawy oferent zobowiązany jest do zainwestowania w obiekt własnych
bezzwrotnych środków w zakresie i wysokości uzgodnionej z Wydzierżawiającym.
Okres dzierżawy może zostać wydłużony wówczas od 6 do 20 lat.11.  
Projekt umowy dzierżawy zostanie przesłany
zainteresowanym drogą mailową, na podany w ofercie adres poczty
elektronicznej.12.  
Dodatkowych informacji dotyczących przetargu
można uzyskać telefonicznie pod nr. 660 228
802
lub drogą elektroniczną pod adresem: eksploatacja@bieszczadypttk.pl13.  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Spółka
poinformuje oferentów za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej za
pośrednictwem poczty, niezwłocznie po roztryśnięciu przetargu.14.  
Spółka BSiH PTTK sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym
jego etapie postępowania. Wizja lokalna nieruchomości będzie możliwa po
telefonicznym wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami upoważnionymi ze
strony Spółki do kontaktu z Oferentami. 


 


 
Cena: Do negocjacji

Powołaj się na ogłoszenie z tvekologia.pl

Wyślij wiadomość:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Biura i Lokale
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Biura i LokaleDodaj
ogłoszenie